Loading…

Terms and conditions

Algemene Voorwaarden van Alius Law

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Alius, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almeida Advocatuur B.V., ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten overige medewerkers, die voor het kantoor werkzaam zijn.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 6. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 7. Stichting Beheer Derdengelden Alius: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 8. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door [naam advocatenkantoor].
 9. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen het kantoor en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.


Artikel 3
– Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.


Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de aanvaarding van de opdracht door het kantoor.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt het kantoor welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van het kantoor een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van het kantoor aanleiding is. Cliënt verklaart door acceptatie van deze voorwaarden daartegen geen bezwaren te hebben. Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld.
 5. Indien dat, naar het oordeel het kantoor, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor het kantoor in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.


Artikel 5 - Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.


Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien, naar de keuze van het kantoor, digitaal of ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 5. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is het kantoor gerechtigd hiervoor een vergoeding te vragen ter zake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina, dan wel voor scankosten indien de cliënt het dossier digitaal wenst te ontvangen.


Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden tenzij anders overeengekomen in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 7. Naast het honorarium is de cliënt aan het kantoor verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers. Griffierecht zal in beginsel niet door het kantoor worden voorgeschoten tenzij daarvoor een toereikend voorschot is betaald.


Artikel 8
- Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening of recht van opschorting. Van enig recht op eigen beslag wordt door acceptatie van deze voorwaarden afstand gedaan. Uitstel van betaling wordt in beginsel niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 5. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien het kantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.


Artikel 9
– Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 • Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
 • Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door het kantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie de cliënt zaken heeft gedaan.
 • Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 • Het kantoor heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 10
- Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.


Artikel 11 - Derdengelden

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Alius.
 2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
 3. Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.
 4. De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor te dier zake uitgekeerd bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot
  uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan het kantoor is betaald, met een maximum van € 10.000,00.
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.


Artikel 13 -
Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens het kantoor geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.


Artikel 14
- Archivering

 1. Het kantoor zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 7 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode het kantoor gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 4. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.


Artikel 15 – Klachten- en geschillenregeling 

 1. Het kantoor neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met het kantoor aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan het kantoor t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
 4. De cliënt dient zijn klacht aan het kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Het kantoor zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
 8. Het kantoor kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.


Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De relatief bevoegde rechter in het rechtsgebied Rotterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.

General Terms and Conditions of Alius Law

Article 1 - Definitions

In these conditions:

 1. Alius : the private company with limited liability Almeida Advocatuur BV , also referred to as "the office", including the associated lawyers other employees, who work for the firm.
 2. Client: the natural or legal person who instructs the office to provide services.
 3. Agreement: the agreement whereby a client instructs the office or the lawyer to perform certain legal activities and the office accepts this assignment.
 4. Fees: The costs that the office charges for the legal work to be performed
 5. Disbursements: any reimbursement of costs to be specified such as court fees, travel and accommodation costs, valuation costs, bailiff costs, etc., as well as any reimbursement of unspecified office expenses such as postage, telephone, fax, photocopying costs, etc.
 6. Third party funds: the funds that the office receives for the benefit of the client .
 7. Stichting Beheer Derdengelden Alius: the foundation, as referred to in the Accounting Regulation of the Dutch Bar Association, in support of the office and for the management of monies received for others than the office.
 8. Complaint: any negative reaction from the client about the execution of an assignment, the compliance with an agreement, or the service provided by [name of law firm].
 9. Dispute: the permanent disagreement between the client and the office with regard to a previously filed complaint.

 
Article 2 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every agreement between the office and the client, insofar as the parties do not deviate from this in writing and explicitly.
 2. These general terms and conditions also apply to any additional assignments and follow-up assignments from the client.
 3. The code of conduct and professional rules of the Dutch Bar Association are part of the agreement. The client is aware that the lawyer must respect the rules of conduct imposed by the Bar Association in the exercise of his practice. The client accepts the consequences that may arise from this.


Article 3
 - Establishment contract of assignment

 1. The contract for the provision of legal assistance is in place after acceptance of the assignment given by the client.
 2. The effect of articles 7: 404, 7: 407 paragraph 2 and 7: 409 Dutch Civil Code is excluded.


Article 4 - Execution of the agreement

 1. The obligations arising from the agreement apply as from the acceptance of the assignment by the office.
 2. The execution of the agreement is exclusively for the benefit of the client.
 3. Unless explicitly agreed otherwise between the parties, the office determines which lawyer or employee carries out the assignment.
 4. During the execution of the assignment, another attorney at the office may take over part of the work or the handling of the case, if this is the opinion of the office . Client declares that he has no objections to this by accepting these conditions . Client is informed in writing by another lawyer in case of a takeover of the case.
 5. If in the opinion of the office it is in the interests of a good compliance of the agreement, the office has the right to have work performed by third parties.
 6. The agreement contains an effort commitment for the office and not an obligation to provide results. An agreement is executed by or on behalf of the office to the best of its ability and with the care that may be expected from the office.


Article 5 - Client obligations

 1. The Client shall ensure that all information of which the office indicates, or of which the Client should reasonably understand that these are necessary for the performance of the Agreement, be provided to the office in time.
 2. If the data referred to in the previous paragraph and required for the execution of the agreement have not been provided to the office in time, then the office has the right to suspend the execution of the agreement and / or charge the additional costs resulting from the delay to the client according to the usual rates.


Article 6 - Inspection, issue and copies

 1. The customer is at all times entitled to inspect the file on request in writing , at the choice of the office, digitally or at the offices of the lawyer. Inspection is free of charge.
 2. A file, or part of a file, is only handed over to the directly interested client, or his successor in title.
 3. Handover of a file, including selected documents from a file, shall take place exclusively in person, against the issuance of a specified declaration of acceptance signed by the person concerned and only after the identity of the party requesting the delivery has been determined on the basis of a valid proof of identity.
 4. Delivery can only take place after the completion of the work and the closing of the file.
 5. If the client wishes to receive a copy of the file, the office is entitled to request compensation for this for copying and administration costs of € 0.03 per page , or for scan costs if the client wishes to receive the file digitally .


Article 7
 - Honorarium and declaration

 1. The client owes the fee plus disbursements, office expenses and VAT (high rate) for the performance of the assignment contract .
 2. The lawyer's work will, unless otherwise agreed, be performed in principle on the basis of the standard hourly rate of the lawyer in question. In special cases, such as in case of urgent matters, matters of considerable importance, it may be deviated from in consultation with the client. The office reserves the right to adjust the fee annually.
 3. The fee due will be announced on the basis of the hourly rate agreed for the assignment in question. The applicable hourly rate will be confirmed in writing or recorded in the contract signed by the client upon acceptance of the order .
 4. If the lawyer has recently carried out work for the client beforehand, unless otherwise agreed, the fixed fee previously agreed between the parties applies.
 5. The fee with respect to work performed will, in principle, be charged in the interim if the execution of the assignment extends over a period longer than one month.
 6. The lawyer is always entitled to demand payment of an advance sum from the client. The amount of the advance sum will be determined in consultation between the lawyer and the client involved. If the payment behaviour of the client gives rise to this, the amount of a subsequent advance payment can be adjusted at a later stage. When the advance is used for at least three-quarters, the lawyer is entitled to charge an additional advance to the client. An advance payment received is deducted from the final invoice for the assignment.
 7. In addition to the fee, the client owes disbursements to the office in connection with the costs the office pays for the benefit of the client. These disbursements relate among other things to court fees, costs of witnesses and experts, bailiff costs and costs of extracts from public registers. In principle, court fees will not be prepaid by the office unless a sufficient advance has been paid.


Article
 8 - Payment

 1. Payment of invoices must, unless otherwise agreed between the parties, take place within 14 days after the date of the invoice.
 2. Payments must be made by transferring the amount due to the bank account number stated on the invoice .
 3. Payments must be made without discount or set-off or right of suspension . Any right to own attachment is waived by acceptance of these conditions. Postponement of payment is in principle not allowed .
 4. After expiry of the payment term of fourteen days, the client is legally in default and the client is liable for the statutory (commercial) interest pursuant to article 6: 119 (a) of the Dutch Civil Code , plus 1.5 % , without further notice being required.
 5. If the client is unable to pay the (fully) due amount within the payment term referred to in the first paragraph, he will request a payment arrangement, motivated and substantiated before the expiry of the payment term. If the office agrees to a payment arrangement, it will be confirmed in writing at all times. Payment arrangements must be complied with by the client, on pain of forfeiture, whereby the amount owed becomes immediately due and payable again.
 6. The payments received are first deducted from the costs referred to under b, then of the interest that has been paid, not of the liquidated costs of the proceedings and finally of the principal sum.
 7. In the event of liquidation, (imminent) bankruptcy or suspension of payment of the client, the obligations of the client are immediately due and payable in full.

 

Article 9 - Collection and suspension of work in case of default

 1. If the client is in default with one or more of his obligations towards the office  all reasonable costs incurred in obtaining payment out of court will be for the client , which costs will be at least 15% of the claim, with a minimum of € 150.
 2. The reasonable costs for obtaining payment out of court are also understood to mean the (collection) activities performed by the office itself, including sending out reminders, summoning (telephone) payment and possibly making payment arrangement (s). The costs incurred are calculated according to the agreed or usual hourly rate of the lawyer with whom the client has done business.
 3. If the client is in default with the payment of what he owes, the lawyer concerned has the right to suspend his activities for the benefit of the client in addition to the possibility of recovery measures as referred to in the previous paragraphs. The lawyer in question is only authorized to make use of this right of suspension after informing the client in advance and granting him a short period to still meet his payment obligation. The duration of the aforementioned short term will be adapted to the circumstances of the case. The lawyer in question does not accept any liability for any damage that the client suffers, which arises as a result of a suspension of the work as referred to here.
 4. The office has the right to retain all documents, including those relating to an agreement to which the unpaid invoice does not relate, until the moment that payment has been made.


Article
 10 - Complaints

 1. Complaints relating to a claim must be made in writing and within fourteen days of the invoice date, on penalty of nullity.
 2. Complaints about compliance with an agreement must be made in writing, on pain of forfeiture, within thirty days of discovery of the defect or no later than thirty days after completion of the relevant order.


Article 11 - Third party funds

 1. Funds that the office receives on behalf of the client are paid into the account of the Stichting Beheer Derdengelden Alius .
 2. To offset the costs of administration and management of the account, no interest is paid on paid-up third-party funds.
 3. Any money due to the client will be transferred to a bank or giro account to be indicated by the client within 14 days under settlement with any amounts owed by the client to the office . Cash payment of received money is not possible.
 4. The client agrees with the settlement referred to in the previous paragraph with the amounts still owed to the office. If the client has objections to this settlement, the provisions of the previous article apply.

 


Article
 12 - Liability

 1. The office shall not be liable for damage, of any nature whatsoever, caused by  the incorrect and / or incomplete information provided by the Client, unless this incorrectness or incompleteness should have been known to the office.
 2. The office is not liable for damage resulting from a suspension of work for the client, if this suspension is the result of the client's failure to timely pay the invoices from the office.
 3. Third parties cannot derive any rights from the content of the work performed. The client indemnifies the office against claims from third parties who claim to have suffered damage as a result of or in connection with activities performed by the office on behalf of the client.
 4. The office is not liable for any shortcomings of activities carried out by third parties in connection with the agreement.
 5. Moreover, any liability on the part of the office for damage arising from or relating to an attributable shortcoming or wrongful act or based on any other legal grounds is limited to the amount paid out by the office 's professional liability insurer in this respect, plus its own risk under that insurance, unless in the event of intent or gross negligence.
 6. Limitations of liability in favour of the office also extend in favour of employees and non-subordinate representatives and auxiliary persons of the office.
 7. All claims of the client lapse twelve months after the moment at which the person concerned became known or could reasonably have been aware of the existence of these rights or other rights or powers.
 8. If the professional liability insurer for whatever reason does not
  pay out, liability is limited to the amount paid by the client to the office in connection with the case out of which the damage occurred, with a maximum of € 10.000,00.
 9. Third parties cannot derive any rights from the content of the work performed. The client indemnifies the office against claims from third parties who claim to have suffered damage as a result of or in connection with activities performed by the office on behalf of the client.


Article 1
3 - Intellectual property rights

 1. Without the prior written consent, the client is not permitted to reproduce, publish and / or exploit third-party advice, contracts or other products produced by or on behalf of the firm, with or without the involvement of third parties.


Article 1
4 - Archiving

 1. The office will keep the file during the implementation of the agreement for at least 7 years after the termination of its work and the closure of the file.
 2. The financial data is kept for at least 7 years.
 3. After the expiry of the period referred to in the first paragraph, the office is entitled to destroy the file.
 4. At the request of the client, within the period mentioned in the first paragraph, the file can be removed from the archive against payment of the actual costs to be incurred.


Article 15 - Complaints and disputes regulation 

 1. The office participates in the complaints and disputes procedure for the legal profession.
 2. All disputes that may arise as a result of the formation or execution of an assignment, including invoice disputes, will be settled in accordance with the Disputes Committee Regulations. By entering into an agreement with the firm, the client accepts the applicability of the Complaints and Disputes Regulations for the Legal Profession.
 3. If the client is not satisfied with (a part of) the handling of his case, he must, before the complaint can be submitted to the Disputes Committee, make the complaint known and motivate the claim to the office of the Complaints Handling Department.
 4. The client must submit his complaint to the office within three months of the moment at which he became aware or could reasonably have been aware of the act or omission that gave rise to his complaint.
 5. The complaint handler of the firm will then consult with the client and the lawyer to see if an amicable solution to the dispute is possible. If an amicable solution is proven impossible, the complaints handler will explain to the client how the complaints procedure will proceed. The office shall submit a solution to the client in writing within four weeks of receipt of the complaint . If the complaint has not or not satisfactorily been resolved within the prescribed period, the client can submit his complaint to the Disputes Committee for the Legal Profession.
 6. The client can submit his complaint to the Disputes Committee for the Legal Profession no later than 12 months after the written response from the office . Thereafter this possibility will lapse.
 7. The Disputes Committee for the Legal Profession is authorized to rule on complaints about the quality of the service and the level of the invoices. In addition, the Disputes Committee is authorized to rule on claims for damages up to an amount of € 10,000.00.
 8. The office can submit unpaid invoices to the Disputes Committee.


Article 16
 - Applicable law and jurisdiction

 1. Dutch law applies exclusively to all agreements.
 2. The competent judge in Rotterdam also has jurisdiction to hear disputes arising under the agreements concluded with the client.

 

These conditions have been drafted in Dutch. In case of conflict the Dutch text will prevail.